GDPR

Vážení klienti,
dne 25. května 2018 nabylo platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Smyslem zavedené právní úpravy je sjednocení pravidel pro zpracování osobních údajů na území Evropské unie.


Níže najdete informace o zpracování vašich osobních údajů společností ALUPROF S.A. a pravidlech, podle kterých to bude probíhat od 25. května 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KDO BUDE ZPRACOVÁVAT VAŠE ÚDAJE?

Správcem vašich osobních údajů je společnost ALUPROF S.A. se sídlem v Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała (tel. +48 33 819 53 00), e-mail: aluprof@aluprof.eu

ÚDAJE INSPEKTORA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALUPROF S.A. ustanovila inspektora ochrany osobních údajů, kterým je pan Michał Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com, můžete jej kontaktovat vždy, pokud máte pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů.

PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Nábor zaměstnanců
Pokud se budete ucházet o práci v naší firmě, budou vaše osobní údaje použity pro účely náborového procesu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR).

Realizace prodeje
Pokud se stanete našimi klienty, budou vaše údaje používány pro účely realizace prodeje (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Týká se to zejména platebních údajů, místa dodání zboží, osob zmocněných k realizaci objednávky, vystavení prodejních dokladů a možnosti uplatňování nároků z titulu záruky.

Realizace nákupu
Pokud se my staneme vaším klientem, budou vaše údaje používány pro účely realizace nákupního procesu (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Týká se to zejména platebních údajů, adresních údajů odesílatele, osob pověřených realizací objednávky.

Provozování servisu www.dom.aluprof.eu a www.aluprof.eu


Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zajištění fungování servisu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR. DŮLEŽITÉ! Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu). Kromě toho právním základem používaným naší společností je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy realizované společností nebo třetí stranou). Můžete kdykoli vnést námitku z důvodů souvisejících se svou mimořádnou situací – proti zpracování svých údajů založených na tomto základě.

Týká se to zejména zajištění možnosti

 • používání dotazovacích formulářů,
 • používání konfigurátorů našich výrobků.

Marketingové účely
Vaše osobní údaje zpracováváme pro naše marketingové účely, zejména pro propagování naší nabídky, ale pouze v případě, že získáme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, budeme používat uvedenou e-mailovou adresu, abychom vás informovali o našich nových výrobcích, událostech a akčních nabídkách. DŮLEŽITÉ! Kdykoli máte právo odvolat udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v rozsahu nezbytném v rámci naší činnosti, zejména:

 • identifikační údaje (např. jméno a příjmení),
 • kontaktní údaje (např. poštovní adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • údaje týkající se vaší nemovitosti.

Za některých okolností můžeme shromažďovat a využívat osobní údaje osob, se kterými spolupracujeme nebo bychom mohli navázat spolupráci, jako např. potenciální klienti.

Z některých příčin můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, dokonce i když s vámi přímo nespolupracujeme. Může k tomu dojít například v situaci, že vaše údaje nám poskytují naši klienti, zejména pokud jste:

 • právní zástupci (zmocněnci),
 • zaměstnanci klienta / obchodního partnera,
 • členové rodiny zaměstnanců / obchodních partnerů,
 • osobami, které na nás odkázali naši obchodní partneři.

Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy, které realizuje Aluprof S.A (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – můžete kdykoli vnést námitku z důvodů souvisejících se svou mimořádnou situací – proti zpracování svých údajů založených na tomto základě.
 
NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Základ zpracování vašich údajů vyplývá z účelů, pro jaké jsou zpracovány, tzn.:

 • vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou zboží nebo realizací naší objednávky zpracováváme pro účely realizace obchodní smlouvy, včetně dodávky zboží, pojištění a záruky,
 • vaše osobní údaje jsou uvedeny ve formulářích zveřejněných na stránkách www.dom.aluprof.eu,
 • údaje týkající se používání servisu www.aluprof.eu, které získáváme ze souborů cookies, zpracováváme na základě souhlasu, uděleného v souladu s čl. 173 telekomunikačního zákona.

KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud chceme realizovat výše uvedené účely, můžeme vaše osobní údaje poskytnout:

 • poskytovatelům služeb, kteří vykonávají služby naším jménem, např. maloobchodním prodejcům výrobku, který jste si vybrali,
 • přepravním firmám,
 • firmě poskytující pro nás služby dodávky a údržby našeho webového servisu,
 • daňovým nebo justičním orgánům, orgánům státní správy nebo veřejným orgánům, na žádost v rozsahu, který umožňuje zákon,
 • některým osobám vykonávajícím regulovanou činnost, jako jsou právníci, auditoři.

JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyžadovanou závaznými právními předpisy nebo jinou dobu v závislosti na účelu zpracování, zejména:

 • údaje získané pro účely realizace prodeje/nákupu budou uchovávány po dobu realizace smlouvy, po této době budeme vaše údaje zpracovávat po dobu nejdéle 10 let,
 • údaje získané z kontaktních formulářů budou uchovávány po dobu 3 let od data registrace / zaslání formuláře.

JAKÁ PRÁVA VÁM PŘÍSLUŠÍ?

V souladu se závaznými předpisy vám přísluší následující práva:

 • právo na přístup k obsahu svých údajů – můžete požádat o informaci, jaké vaše osobní údaje máme k dispozici,
 • právo na opravu svých údajů – pokud zjistíte, že vaše údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich změnu,
 • právo na výmaz svých údajů – můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud to umožňuje zákon,
 • právo na omezení zpracování údajů – pokud uznáte, že zpracovávaný rozsah údajů je příliš široký, můžete požádat o omezení tohoto rozsahu,
 • právo na vnesení námitky – můžete vnést námitku proti dalšímu zpracování údajů,
 • právo na odvolání souhlasu – pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, můžete souhlas kdykoli odvolat,
 • právo na přenášení údajů – můžete nás požádat o předání vašich údajů jinému subjektu.

 
Informujeme vás také, že máte právo podat stížnosti k dozorovému úřadu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, zašlete oznámení e-mailem na adresu iod_aluprof@grupakety.com nebo dopisem na adresu 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153.

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte našeho inspektora ochrany údajů: pana Michała Geilke, e-mail: iod_aluprof@grupakety.com